Kỳ án hai thi thể trong bê tông tại Bình Dương, những điều bất thường chưa sáng tỏ!